rpo

W dniu 02.02.2017 r. Gmina Niedźwiada podpisała z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pałecznicy połączona z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przedszkola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności wczesnej edukacji na terenie Gminy Niedźwiada poprzez utrzymanie dotychczasowych miejsc przedszkolnych a także wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Projekt dotyczy rozbudowy szkoły w Pałecznicy, którego celem jest wydzielenia i przygotowanie pomieszczeń spełniających wszystkie normy techniczne, sanitarne i bezpieczeństwa. Przedszkole zlokalizowane będzie na parterze. Zostaną wydzielone dwa pomieszczenia dla dwóch oddziałów przedszkolnych, szatnia dla dzieci przedszkolnych, łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych, dwa pomieszczenia na potrzeby administracyjne (sekretariat i gabinet dyrektora).

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zaspokojenia potrzeb w zakresie opieki przedszkolnej. Projekt wpłynie także na poprawę aktywności zawodowej osób wychowujących dzieci poprzez stworzenie możliwości godzenia życia prywatnego i zawodowego. Zwiększona zostanie także długość przebywania dzieci w przedszkolu do 8 godzin, co wpłynie na efektywność procesu dydaktycznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 354.048,84 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić będzie 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych i wyniesie 300.941,51 zł. Gmina Niedźwiada zapewni wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 53.107,33 zł, stanowiący 15 % wartości projektu.

Termin zakończenia realizacji projektu przewidziany jest do dnia 31.08.2018 r.

 

W dniu 27 czerwca 2016 r. Gmina Niedźwiada zawarła z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę na realizację operacji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1554L od drogi wojewódzkiej nr 815 – Brzeźnica Książęca – Zabiele – Brzeźnica Bychawska – do drogi powiatowej nr 1553L od km 5+199 do km 6+350.

Zgodnie z wnioskiem i umową zakres robót w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości 1151 m wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika o długości 612 m. Dofinansowanie stanowić będzie 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Poprawa wizerunku, dostępności komunikacyjnej i estetyki miejscowości Brzeźnica Książęca poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1554L, sprzyjająca rozwojowi potencjału turystycznego oraz przyczyniająca się do wzrostu lokalnego rozwoju gospodarczego.

Operacja będzie realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.