Drukuj

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

Wójt Gminy Niedźwiada

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert, w  związku z ogłoszeniem w dniu 6 lutego 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań Gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych;

  2. Zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy;

  3. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

  4. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności (w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczących wyłączenia pracownika).

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać osobiście w sekretariacie urzędu, przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada, lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin składania zgłoszeń upływa 25 lutego 2019 r. o godz. 15:30

Wójt Gminy Niedźwiada spośród zgłoszonych kandydatów wyłoni osoby wchodzące do składu komisji konkursowej, o czym poinformuje zainteresowanych.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 81 851 28 89.