XIX posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Niedźwiada za 2019 rok.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Niedźwiada.

 5. Zapoznanie Komisji:

5.1 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niedźwiada w 2019 roku;

5.2 z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o wykonaniu budżetu Gminy Niedźwiada za 2019 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;

5.3 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiada o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2019 roku.

 1. Zaopiniowanie uchwały w spawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2019 rok.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niedźwiada z wykonania budżetu za 2019 rok.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.

 7. Wolne wnioski, dyskusja.

 8. Zamknięcie XIX posiedzenia komisji.

 

 

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk