Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych. (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1530))

Poziomy recyklingu odpadów...