Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

logoprow 2014 770

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

W dniu 23 lutego 2021 r. Gmina Niedźwiada podpisała z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu pt.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarło – I etap na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).

Na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zostały przeprowadzone dwa nabory. W pierwszym naborze Gmina Niedźwiada uzyskała dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączne koszty operacji wyniosły 2.547.593,56 zł w tym kwota dofinansowania 1.317.912,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszony drugi nabór złożony został wniosek na pozostałą w ramach limitu 2.000.000,00 zł kwotę dofinansowania tj. 682.088,00 zł na budowę części kanalizacji sanitarnej w Tarle.

Projekt obejmie budowę kanalizacji sanitarnej o długości 1,385 km wraz z przepompownią, na odcinku od oczyszczalni ścieków do szkoły.

Zakończenie realizacji projektu przewidziano do 30.11.2021 r.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tarło zwłaszcza wyeliminowanie nieszczelności i niekontrolowanych przecieków ścieków do gruntu będących skutkiem ich dotychczasowego gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych. Ochrona czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona ziemi poprzez zapewnienie odbioru ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych projektowanymi kolektorami sanitarnymi i dostarczenie ich do istniejącej oczyszczalni ścieków w Tarle, a następnie ich oczyszczenie. Ochrona gleby i powietrza na terenie gminy, które w zasadniczy sposób oddziałują na otoczenie. Rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców.

Na skanalizowanie pozostałej części miejscowości Tarło Gmina pozyskała już środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł.

 

Miło nam jest poinformować, że prace związane z realizacją zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1551L na odcinku od centrum Pałecznicy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821 w Tarle-Kolonii dobiegły końca. Prace budowlane wykonywała firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A. (Lubartów), wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Łączne koszty operacji to 2.458.600,57 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 1.323.649,00 zł.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Pałecznica a Tarło-Kolonia oraz poprawa dostępności komunikacyjnej w gminie, sprzyjająca rozwojowi potencjału turystycznego oraz przyczyniającą się do wzrostu lokalnego rozwoju gospodarczego.

Operacja została zrealizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

 DSC 1895

Rozpoczęły się prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1551L na odcinku od centrum Pałecznicy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821 w Tarle-Kolonii. W ramach przebudowy zostaną wykonane:

Na odcinku od Pałecznicy do Tarła-Kolonii:

  • wykonanie podbudowy drogi z mieszanki kruszywa drogowego ,

  • położenie  dwóch warstw asfaltu o grubości 4 cm,

  • wykonanie chodnika o długości 701 m i szerokości 1,5 m (do cmentarza) wraz z oświetleniem,

  • wykonanie przepustów, odtworzenie rowów odwadniających, wykonanie poboczy z kruszywa szer. 100 cm, gr 10 cm,

  • przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821.

Na odcinku od centrum Pałecznicy do skrzyżowania w kierunku Tarła-Kolonii:

  • wykonanie chodnika o długości 825 m i szerokości 1,5 m,

  • remont przepustu.

Zgodnie z umową roboty mają zakończyć się do 15 września 2020 r. Wykonawca, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa obiecuje jednak znacznie szybsze ich ukończenie.

W związku z robotami mogą nastąpić utrudnienia w ruchu.

Miło nam poinformować, że w dniu 06.11.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Niedźwiada a Samorządem Województwa Lubelskiego, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551L od centrum miejscowości Pałecznica do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821; kilometraż 4+825 do 7+707". Zgodnie z wnioskiem i umową, zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej.

Dofinansowanie wynosić będzie 1 766 558 zł co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Pałecznica a Tarło-Kolonia oraz poprawa dostępności komunikacyjnej w gminie, sprzyjająca rozwojowi potencjału turystycznego oraz przyczyniającą się do wzrostu lokalnego rozwoju gospodarczego. Operacja będzie realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 30.04.2019 r. Gmina Niedźwiada zawarła umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pałecznica-Kolonia”. W ramach operacji planuje się wykonanie ogrodzenia panelowego placu - do końca października 2019 r. oraz budowę budynku świetlicy wraz z instalacjami (elektryczna, wentylacyjne, wodociągowa, kanalizacyjna) - rok 2020. Wybudowany obiekt będzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o pow. użytkowej 261,75 m2. Budynek oraz plac zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych: dojście do budynku ukształtowane wysokościowo w sposób niewymagający podjazdu, komunikacja bezprogowa, wc dla niepełnosprawnych, miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.W ramach wyposażenia planuje się zakup niezbędnych elementów wyposażenia, dzięki którym będzie możliwa organizacja inicjatyw społecznych i zajęć świetlicowych.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: stworzenie mieszkańcom miejscowości Pałecznica-Kolonia atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca spotkań, służącego integracji i aktywizacji społecznej oraz sprzyjającego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwojowi rekreacji, turystyki, pielęgnowaniu tradycji i zwyczajów. Operacje będą realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 a kwota przyznanej pomocy stanowi 499 238 zł tj. 63.63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

 

Miło nam jest poinformować, że prace związane z realizacją operacji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dobiegły końca. Łącznie na terenie gminy wybudowano 201 szt. przydomowych oczyszczalni. Prace budowlane wykonywała firma: EKOFIRMA Przemysław Gruszka (Ostrowiec Świętokrzyski), wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Cały proces budowy oczyszczalni realizowany był w ramach trzech odrębnych operacji (trzy umowy o dofinansowanie):

  1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Książęca, Zabiele, Pałecznica (99 szt. oczyszczalni) - koszt całkowity: 1.252.647,99 zł

  1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Berejów, Brzeźnica Bychawska-Kolonia, Pałecznica-Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia (90 szt. oczyszczalni) - koszt całkowity: 1.138.771,08 zł

  1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Brzeźnica Książęca-Kolonia (12 szt. oczyszczalni) - koszt całkowity: 156.174,49 zł

Łączne koszty operacji to 2.547.593,56 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 1.317.912,00 zł.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy, ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Operacje zostały realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wraz z nadejściem wiosny wznowiono prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowę pierwszych oczyszczalni rozpoczęto w grudniu ubiegłego roku, jednak z uwagi na utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne (mrozy), prace zostały wstrzymane. Na chwilę obecną zostało zamontowanych ok. 130 (z 201) przydomowych oczyszczalni. Wśród mieszkańców, którzy jako pierwsi mogli skorzystać z wbudowanych urządzeń, słyszymy pozytywne opinie o funkcjonowaniu oczyszczalni. System oczyszczania jest sterowany automatycznie z wykorzystaniem elektrozaworów, dzięki czemu oczyszczalnie pracują w zasadzie bezobsługowo. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są jednym z rozwiązań, które pozwolą na wypełnienie wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska i znacząco wpłyną na poprawę warunków środowiskowych na terenie naszej gminy.

Operacja jest realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

logoprow 2014 770

Informujemy, że na terenie gminy trwają prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Pierwsze przydomowe oczyszczalnie zamontowano w miejscowości Tarło-Kolonia. Prace prowadzi firma: EKOFIRMA Przemysław Gruszka. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Zgodnie z warunkami umowy zawartej w dniu 18.10.2017 r., całkowity koszt inwestycji wynosi 2.504.171,04 zł, z czego uzyskane dofinansowanie stanowi ponad 1,5 mln zł.

Łącznie, na terenie gminy zostanie zamontowanych 201 przydomowych oczyszczalni. Poniższa tabela obrazuje liczbę przydomowych oczyszczalni w poszczególnych miejscowościach gminy.

Miejscowość

Liczba oczyszczalni ścieków

Berejów

19

Brzeźnica Bychawska

14

Brzeźnica Bychawska-Kolonia

15

Brzeźnica Książęca

16

Brzeźnica Książęca-Kolonia

12

Pałecznica

32

Pałecznica-Kolonia

16

Tarło

11

Tarło-Kolonia

29

Zabiele

37

 

Montowane oczyszczalnie ścieków są urządzeniami pracującymi w technologii hybrydowej, tj. połączonego niskoobciążonego osadu czynnego i samoczyszczącego fluidalnego złoża biologicznego. Jest to skuteczne, trwałe i tanie w eksploatacji rozwiązanie. Systemy hybrydowe obecnie uznawane są za jedną z najbardziej skutecznych technologii oczyszczania ścieków, a przy tym mało wrażliwych na niekorzystne warunki pracy. Są dużo bardziej odporne na przeciążenia hydrauliczne, zmienne ilości dopływających ścieków, okresowe braki prądu, wahania temperatury i chwilowy brak dopływu ścieków. System oczyszczania jest sterowany automatycznie z wykorzystaniem elektrozaworów, dzięki czemu użytkownik nie ma konieczności ręcznej regulacji.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy, ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Operacja jest realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że z dniem 16.08.20107 r. operacja pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1554L od drogi wojewódzkiej nr 815 – Brzeźnica Książęca – Zabiele – Brzeźnica Bychawska – do drogi powiatowej nr 1553L od km 5+199 do km 6+350, została odebrana i oddana do użytkowania.

Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z tym, że zadanie było realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, w pierwszej kolejności wykonawca był zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji. Efektem realizacji operacji jest przebudowa odcinka drogi powiatowej o długości 1151 m wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika o długości 612 m. Koszt całkowity operacji 687.194,08 zł, z czego dofinansowaniu stanowić będzie 63,63% tych kosztów.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto założony cel: Poprawa wizerunku, dostępności komunikacyjnej i estetyki miejscowości Brzeźnica Książęca poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1554L, sprzyjająca rozwojowi potencjału turystycznego oraz przyczyniająca się do wzrostu lokalnego rozwoju gospodarczego.

Inwestycja była realizowana w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Lubartowie, które zgodnie z zawartą w dniu 08.01.2016 r. umową partnerską zrealizowało zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553L (od drogi woj. nr 815 – Niedźwiada – Brzeźnica Bychawska – Kaznów – do drogi woj. 821 w m. Brzeźnica Bychawska”.

Operacja została zrealizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

 

Miło nam jest poinformować, że w dniu 7 sierpnia 2017 r. Gmina Niedźwiada zawarła z Samorządem Województwa Lubelskiego kolejne umowy na realizację projektów, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Tym razem dofinansowanie otrzymały dwa projekty złożone w naborze wniosków, prowadzonym przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, które będą obejmowały prace, polegające na remoncie i modernizacji świetlic wiejskich w Brzeźnicy Książęcej oraz w Klementynowie.

Całkowita wartość, zakres i cele operacji przedstawiają się następująco:

„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Książęcej”

Koszt całkowity – 99.877,80 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 53.753,00 zł

W ramach operacji wykonane zostaną prace polegające na modernizacji pomieszczeń świetlicy (m.in. modernizacja kuchni, sali głównej, zaplecza kuchennego, klatki schodowej, trzech pomieszczeń sanitarnych i części korytarza). Dodatkowo przewidziano wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu wełną, wymianę rynien i rur spustowych oraz wymianę parapetów.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: stworzenie mieszkańcom miejscowości Brzeźnica Książęca atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca spotkań, dostosowanego do ich potrzeb, spełniającego ich oczekiwania oraz sprzyjającego rozwojowi rekreacji, turystyki, integracji i aktywacji społecznej, pielęgnowaniu tradycji i zwyczajów.

„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Klementynowie”

Koszt całkowity - 99.869,73 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 62.599,00 zł

W ramach operacji wykonane zostaną prace polegające na modernizacji pomieszczeń świetlicy (modernizacja kuchni, sali głównej, klatki schodowej, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia zebrań, pomieszczenia gospodarczego z piwnicą, małej sali świetlicowej). Ponadto wykonana zostanie nowa elewacja budynku oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu (metalowe panelowe ogrodzenie i chodnik). Zaplanowano także zakup podstawowego wyposażenia świetlicy (stoły, krzesła, stół bilardowy, wyposażenie kuchni).

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: stworzenie mieszkańcom miejscowości Klementynów atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca spotkań, dostosowanego do ich potrzeb, spełniającego ich oczekiwania oraz sprzyjającego rozwojowi rekreacji, turystyki, integracji i aktywacji społecznej.

Operacje będą realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie 4.6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.