XXIV Sesja Rady Gminy Niedźwiada, odbędzie się 31 maja 2021 roku o godz. 14:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.

 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie Gminy Niedźwiada.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie za 2020 rok.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Niedźwiada.

 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiada.

 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Niedźwiada.

 15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok.

 16. Wolne wnioski.

 17. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-)Tomasz Wiącek